Army Airborne Parachutist White and Khaki Military Caps

Army Airborne Parachutist White and Khaki Military Cap.