Gramps White and Khaki Family Caps

Gramps White and Khaki Family Cap.