Grampy White and Khaki Family Caps

Grampy White and Khaki Family Cap.