Release The Kraken White and Khaki Fantasy, SciFi and Anime Caps

Release The Kraken White and Khaki Fantasy, SciFi and Anime Cap.