Tank Icon White and Khaki Military Caps

Tank Icon White and Khaki Military Cap.